RELATED – WINDOWS
2017   oil/ enamel / masonite / poplar / nylon safety netting   126" x 36"   320cm x 91cm